תקנון

 1.   מדיניות אספקת המוצר/שירות: החברה מספקת שירותי הדרכה / קורסים במועדים כפי שפורסמו באתר החברה.
 2. אחריות בית העסק: החברה מתחייבת לקיים אתהקורס במועד כפי שפורסם או במועד חלופי תוך 10 ימי עסקים ככל שנמנע מבית העסק לקיים את הקורס במועד.
 3. הגבלת גיל: מעל גיל 16.
 4. תנאים לביטול עסקה:
  1.       מובהר בזאת כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14 יום מיום ביצועה, או מיום קבלת הודעה זאת, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר התשלום ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק.
  2.       בכל מקרה אחר בו הלקוח יבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי.
  3.       לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה ייחשב אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי החברה, הודעה בכתב באמצעות דוא”ל, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. יובהר כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בע”פ ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 5.   מדיניות הפרטיות מפורטת בדף זה.